Meta
Realitatea Vâlceană

Obligaţii declarative cu termene în luna februarie 2017

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în luna februarie 2017, trebuie depuse la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.
Până la 10 februarie 2017, inclusiv:
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: OPANAF nr. 3.698/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Se depune şi de către persoanele juridice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316, cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită prin opţiune scoaterea de la TVA. Reglementare: art. 310 alin. (7) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: OPANAF nr. 3.698/2015 cu modificările şi completările ulterioare. Se depune şi de către persoanele fizice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316, cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită prin opţiune scoaterea de la TVA. Reglementare: art. 310 alin. (7) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: OPANAF nr. 3.698/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Se depune şi de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316, cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită prin opţiune scoaterea de la TVA. Reglementare: art. 310 alin.(7) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
Până la 27 februarie 2017, inclusiv:
Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se completează, pentru anul 2017, de persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 47 din Legea 227/2015, pentru modificarea sistemului de impunere. Reglementare: Legea 227/2015 art. 48 alin. (7); OUG nr. 3/2017 pct.2 și 3;
- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2017, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 587/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
- Declaraţia privind impozitul pe profit – formular 101. Se depune de către organizaţiile nonprofit şi de către contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură. Atenţie! Declaraţia 101 se depune şi de către persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 227/2015, pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1-31 ianuarie 2017. Reglementare: OPANAF nr. 3.386/2016; Legea nr. 227/2015 art. 48 alin.(7); OUG nr.3/2017;
- Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112 cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2017. Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012 cu modificările şi completările ulterioare;
- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2017, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 3.622/2015;
- Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2017, formular 300. Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 310 alin. (7) Cod Fiscal până la 10 ianuarie 2017.. Reglementare: art. 323 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 591/2017;
- Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 317 Cod Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 266 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 324 alin.(2) Cod Fiscal; OPANAF nr. 592/2016;
- Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent, formular 306. Se depune de către persoanele impozabile din punct de vedere al TVA care solicită aprobarea unei alte perioade fiscale pentru TVA decât luna sau trimestrul. Reglementare: OPANAF nr. 2037/2016;
- Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – formular 311. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit.g), lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată. Reglementare: OPANAF nr. 795/2016;
- Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – formular 307. Declaraţia se completează şi se depune de către: a) persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului; b) locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului; c) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă; d) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, şi care: – nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte; – trebuie să efectueze regularizările/ajustările legale pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării. Reglementare: OPANAF nr. 793/2016;
- Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – formular 097. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care optează să renunţe la aplicarea sistemului TVA la încasare şi cele care au depăşit plafonul de 2.250.000 lei. Reglementare: OPANAF 1.503/2016;
- Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna ianuarie 2017, formular 390 VIES. Reglementare: art. 325 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 592/2017.
Până la 28 februarie 2017, inclusiv:
- Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit pentru anul precedent formular 205. Reglementare: OPANAF 3.695/2016;
- Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi – formular 207. Se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia să reţină la sursă impozitul pentru veniturile obţinute de nerezidenţi din România. Reglementare: OPANF nr. 3.695/2016;
- Declaraţia anuală privind impozitul pe reprezentanţe. Se depune de către persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanţă în România. Reglementare: Legea 227/2015 art. 237 alin.(2); OMFP 460/2004;
- Declaraţia informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate pentru plăţile făcute în anul precedent – formular 400. Se depune de către plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate. Reglementare:Legea 227/2015, art.231; OMEF 564/2007;
- Declaraţia informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România pentru anul precedent, formular 402. Se depune de către plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remuneraţiilor administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, denumiţi în continuare entităţi raportoare, care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile din astfel de remuneraţii. Reglementare OPANAF nr. 2.727/2015;
- Declaraţia informativă privind produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României pentru anul precedent-formular 403. Se depune de către asigurătorii, definiţi conform Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare. Reglementare: OPANAF nr. 2.727/2015;
- Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna ianuarie 2017. Reglementare: OPANAF nr. 3.769/2015.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.