Meta
Realitatea Vâlceană

SC APAVIL SA scoate la concurs un post de inginer. Ce condiţii trebuie îndeplinite

APAVIL SA anunta scoaterea la concurs a următorului post:

1 post de inginer, posesor al autorizatiei de diriginte de santier – Domeniul 6 ,,Constructii edilitare si de gospodarie comunala” in cadrul Serviciul Tehnic, Proiectare, Investitii

Pentru a participa la concurs, candidatii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale

Să detină cetătenie română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
Să cunoască limba română, scris si vorbit;
Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
Să detină capacitate deplină de exercitiu;
Să detină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;
Să îndeplinească conditiile de studii si dupa caz, de vechime si alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
Sa nu fie condamnat/a definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice

Studii tehnice superioare, de specialitate;
Autorizatie de diriginte de santier – Domeniul 6 ,,Constructii edilitare si de gospodarie comunala”;
Experienta de minim 3 ani in domeniu
Dosarul de Concurs trebuie să contină următoarele documente:

cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care dovedesc efectuarea unor autorizari;
cazierul judiciar;
adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unitătile sanitare abilitate. Adeverinta trebuie să contină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii;
curriculum vitae, model European;
Recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie avantaj).

Desfăsurarea concursului

Concursul se va desfăsura în trei etape succesive, după cum urmează:

selectia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 13.04.2018;
proba scrisă va avea loc în data de 18.04.2018, ora 09.00;
interviul va avea loc loc în data de 24.04.2018, ora 09.00.

Data limită până la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 11.04.2018 ora 15.00, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.