Meta
Realitatea Vâlceană

Scrisoare pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului. Mesajul ÎPS Varsanufie pentru vâlceni

Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler și preaiubiților credincioși din cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului,
Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh,
iar de la noi părintești binecuvântări!

„Acum toate s-au umplut de lumină
Și cerul și pământul și cele dedesubt.
Deci să prăznuiască toată făptura
Învierea lui Hristos, întru Care s-a întărit”
(Canonul Învierii, Cântarea a III-a)

Iubiți fii și fiice duhovnicești,
Hristos a Înviat!

Bucuria Învierii Mântuitorului Hristos a copleșit cu adevărat sufletele noastre, astfel încât fiecare dintre noi poate rosti: „În Biserica slavei Tale stând, în cer a sta ni se pare”. Într-adevăr, slujba Învierii Domnului ne pune înainte această realitate a pregustării Împărăției Cerurilor încă din această viață, ca roadă a harului dumnezeiesc adus în lume prin cruce și Înviere. Simțim cum Hristos Cel înviat ne cercetează, alungând de la noi necredința, îndoiala și frica, pe care lumea de astăzi le sădește tot mai mult în sufletele noastre. Bucuria Învierii se prelungește peste veacuri în nădejdea că și noi vom învia întru viața veșnică, devenind părtași bucuriilor celor nestricăcioase. Odată cu Învierea Mântuitorului Hristos, omul se regăsește pe sine descoperind adevăratul sens al vieții, se luminează, dar și luminează, strălucește și se face transparent Învierii, iar bucuria lui devine bucuria întregii creații: „Cerurile după cuviință să se veselească, și pământul să se bucure și să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută că Hristos S-a sculat, veselia cea veșnică”(„Utrenia Învierii”, în Penticostar, Ed. IBMBOR, București, 1999, p. 16).
Viața creștină trebuie să se raporteze în mod fundamental la evenimentul Învierii lui Hristos, după cum spune Sfântul Pavel, Apostolul neamurilor: „Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră” (I Corinteni XV, 14).
Femeile mironosițe devin pilduitoare pentru noi întru bucuria răbdării smerite, a curajului mărturisitor și a dreptei închinări. Primul cuvânt pe care Fiul lui Dumnezeu înviat îl adresează femeilor care din dragoste față de Învățătorul veniseră la mormânt este: „Bucuraţi-vă!”(Matei XXVIII, 9). Astfel, ceea ce odinioară a auzit hotărârea dureroasă a izgonirii din Rai, aude iarăși glasul dulce al iertării și al bucuriei: „Femeile cele de Dumnezeu înţelepţite, cu miruri către Tine au alergat; şi, bucurându-se, s-au închinat Ţie, Dumnezeului Celui viu, pe Care, ca pe un mort, cu lacrimi Te căutau; şi Paştile cele de taină, ucenicilor Tăi, Hristoase, le-au binevestit” („Utrenia Învierii”, în Penticostar, p. 20). În acest sens, Patericul ne întărește cu o apoftegmă ce preia un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel: „Avva Veniamin le-a zis fiilor săi duhovnicești, în timp ce își dădea duhul: Aceasta să faceți și vă veți putea mântui: Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate” (Patericul Mare, I, 8, Ed. Bizantină, București, 2015, p. 120). De aici învățăm faptul că bucuria curată este un sentiment al mântuirii și al comuniunii cu Dumnezeu, Care ne face cu adevărat liberi și împliniți.

Dreptslăvitori creștini,
Potrivit învățăturii Sfinților Părinți ai Bisericii noastre Ortodoxe, bucuria cea adevărată este dată de sporirea în credință și de viețuirea întru Hristos. Persoana divino-umană a Fiului lui Dumnezeu întrupat este sursa și izvorul deplinei bucurii, iar ceea ce este în afara lui Hristos nu poate fi decât iluzie și înșelare. Bucuria fiecărui creștin se desăvârșește la Potir, prin împărtășirea noastră din Trupul și Sângele Domnului Cel înviat din morți: „Veniţi, din rodul cel nou al viţei, al dumnezeieştii veselii, în ziua cea vestită a Învierii, Împărăţiei lui Hristos să ne împărtăşim, lăudându-L pe Dânsul ca pe un Dumnezeu în veci”(„Utrenia Învierii”, în Penticostar, p. 21). Astfel, așa cum Euharistia este un dar al lui Dumnezeu, pentru că nu se dă nouă ca răsplată, ca merit sau premiu pentru faptele noastre, așa și bucuria, după cuvintele Sfântului Apostol Pavel, este tot un dar al lui Dumnezeu dat nouă: „Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa” (Galateni V, 22). Bucuria îmbinată cu lucrarea virtuților, nu este altceva decât o mărturie și o mărturisire a identității noastre de fii ai lui Dumnezeu după har. Viața propusă de Evanghelie constă în renunțarea la bucuria noastră de dragul bucuriei celui de lângă noi, ca împreună să mergem pe calea ce duce spre Rai. Episodul Învierii Domnului ne pune înaintea ochilor sufletești dovada că nu abundența, excesul și consumul material promovat tot mai mult în zilele noastre înseamnă bucurie, ci mormântul rămas gol a adus bucurie la toată lumea, așa cum și o stihiră a Laudelor Învierii ne lămurește: „Veniţi de la mormânt, femei binevestitoare şi ziceţi Sionului: Primeşte de la noi bunele vestiri de bucurie ale Învierii lui Hristos. Veselește-te, saltă și te bucură, Ierusalime, pe Împăratul Hristos văzându-L ca pe un mire ieșind din mormânt”(„Utrenia Învierii”, în Penticostar, p. 23).

Iubiți fii și fiice duhovnicești,
Însușirea darului lui Dumnezeu, împroprierea bucuriei Învierii Domnului nostru Iisus Hristos în această lume care pune prioritar în viața noastră păcatul și patima, răsturnând adevăratele valori, cere jertfă și luptă din partea omului. Astfel, cuvintele femeilor mironosițe: „Cine ne va prăvăli nouă piatra de pe ușa mormântului?” (Marcu XVI, 3), devin sugestive, referindu-se în mod clar nu la ușa Mormântului Domnului, ci la ușa inimii noastre, devenită mormânt. Cine ne va prăvăli nouă piatra de pe mormântul inimii, pentru a-L lăsa pe Hristos Domnul să intre în ea? Cine ne va ridica vălul de piatră al inimii pentru a primi bucuria Învierii Domnului? Răspunsul dat de întreaga teologie patristică este că Hristos Cel înviat rupe catapeteasma gândirii noastre pătimașe, intrând întru bucurie și așezând inimi și suflete în liniștea Sa dumnezeiască. Însă, pentru a ajunge la Înviere trebuie să-L urmăm pe Hristos întru pătimirile Sale, așa cum nici Învierea nu este despărțită de cruce. Răbdarea necazurilor de zi cu zi devine, la modul cel mai real, motiv al bucuriei. Hristos Însuși îi fericește pe cei ce suferă și sunt prigoniți pentru numele Lui și îi îndeamnă să se bucure întru nădejdea dobândirii Împărăției Lui Celei veșnice.
Bucuria desăvârșită este posibilă doar prin desființarea păcatului și a tristeții pe care o aduce el. Hristos nu ne vrea a fi niște oameni speriați și indiferenți, ci pururea alături de El, la picioarele Crucii pentru a ne arăta Învierea, Marea Taină a Frumosului și a Binelui. Venirea lui Hristos în lume este Buna Vestire a bucuriei ca început al mântuirii și legământ al iertării. De aceea, Biserica ne îndeamnă să nu lăsăm ura dintre noi și răutatea să umbrească marele dar al bucuriei: „Ziua Învierii! Să ne luminăm cu prăznuirea, și unul pe altul să ne îmbrățișăm. Să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru Înviere. Și așa să strigăm: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte, viață dăruindu-le”(„Utrenia Învierii”, în Penticostar, p. 24). Teologul grec Giorgios Mantzaridis explică în chip lămurit cum bucuria devine caracteristică celui care se face părtaș Învierii Domnului: „Bucuria și pacea constituie experiențe vii cu perspectivă eshatologică. Lumea de acum nu este potrivită deplinei lor arătări. Locul manifestării lor reale și desăvârșite este Împărăția lui Dumnezeu. Precum Împărăția lui Dumnezeu, așa și acestea se vor arăta în plinătatea lor în veacul viitor. Dar și invers, precum Împărăția lui Dumnezeu începe din veacul de acum, așa și acestea încep din viața de aici. Întristările și împotrivirile lumii nu risipesc bucuria și pacea credinciosului. Temelia și plinătatea lor este Însuși Hristos. Credinciosul primește pacea și bucuria de la Hristos. Dar este și chemat să se bucure și să își afle pacea ca părtaș al vieții lui Hristos. Astfel că bucuria și pacea apar și ca ceea ce se dă și ca ceea ce se cere, și ca prezente și ca așteptate” (Georgios Mantzaridis, Morala creștină, vol. II, traducere de Diacon Drd. Cornel Constantin Coman, Editura Bizantină, București, 2006, p. 206). Numai experiența Învierii și a vieții veșnice pot să preschimbe inima noastră cea înrădăcinată în nepăsare, în inimă purtătoare de Hristos; numai trăirea de acum, din această viață, a Învierii, poate face sufletul nostru să ardă de dorul cel după Dumnezeu. Întâlnirea noastră personală cu Mântuitorul Hristos, întâlnire datorată nu de puține ori suferințelor prin care trecem, declanșează în lăuntrul omului vocația creștină, duhovnicească, întrucât: „Duhul Însuşi mărturiseşte împreună cu duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu”(Romani VIII, 16). Sfântul Apostol Pavel atunci când L-a întâlnit pe Hristos Cel înviat pe drumul Damascului, a experiat concret că Cel pe Care el refuzase să-L recunoască drept Mesia, Cel pe Care el Îl prigonea cu toată puterea este singurul izvor al bucuriei adevărate, ca Dumnezeu milostiv.

Dreptslăvitori creștini, iubitori ai slavei lui Dumnezeu Cel înviat,
Așa cum puteți și frățiile voastre vedea, trăim într-o perioadă în care se încearcă tot mai mult dezbinarea Bisericii dreptslăvitoare, întemeiată prin Jertfa de pe Cruce a Mântuitorului Hristos, și întărită prin Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime. Ni se reproșează, în mod eronat, nu de puține ori, că Biserica noastră strămoșească s-a îndepărtat de Adevăr și a pierdut harul Duhului Sfânt. Însă, cei care pierd harul, sunt aceia care se rup de Biserica Ortodoxă, stăruind în neascultare și rătăcire, deoarece Duhul Sfânt, ca principiu al comuniunii intra-trinitare lucrează numai în comuniune eclesială și euharistică, după cum zice Marele Vasile: „iar pe noi, pe toţi, care ne împărtăşim dintr-o Pâine şi dintr-un Potir, să ne uneşti unul cu altul prin părtăşia Aceluiaşi Sfânt Duh” (Liturghia Sfântului Vasile cel Mare).

Dreptslăvitori creștini,

La fiecare Sfântă Liturghie ne răsună în suflet îndemnul: „Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!”. Așadar, nu trebuie să ne asemănăm cetei îngerilor lui Lucifer, care au căzut din mândrie! Biserica noastră, chiar dacă se află în dialog cu alte confesiuni creștine sau necreștine, nu a schimbat nimic din adevărul propovăduit de Domnul Hristos, păstrat în Sfânta Scriptură și de către Sfinții Părinți ai Bisericii. Mântuitorul Însuși a stat de vorbă cu femeia samarineancă și a vindecat pe fiica cananeencei, lasându-ne nouă pildă de dialog cu cei de altă credință. A dialoga nu înseamnă a schimba, ci a arăta unde și Cine este Adevărul. Dialogul este cerut de porunca misiunii: „Mergând învățați toate neamurile” (Matei XXVIII, 19). Nici Sinodul din Creta, nici alte sinoade sau adunări ale Bisericii Ortodoxe, nu ne-au făcut să ne schimbăm învățătura de credință și tradițiile noastre ortodoxe strămoșești. Ceea ce am primit de la Mântuitorul Hristos, Dumnezeu adevărat și Om adevărat, prin Sfinții Apostoli și Părinții Bisericii, aceea învățăm și aceea propovăduim. Lucrul acesta poate fi văzut din cuvântările noastre orale sau scrise; unde și în ce fel putem fi acuzați noi de ecumenism sau îndepărtare de Adevăr? Citiți ceea ce noi am scris, ascultați cu atenție ceea ce învățăm! Încercăm, cu mila lui Dumnezeu, să învățăm și să lucrăm, urmând în toate Sfinților Părinți și ascultând de Sfintele Canoane. Așa cum am mărturisit la hirotonia întru arhiereu că voi lucra în comuniune cu ceilalţi ierarhi şi că voi îndeplini cu responsabilitate misiunea la care am fost chemat în calitate de arhiereu al lui Hristos, arătând iubire de neam şi de Biserică, apărând şi promovând valorile credinţei ortodoxe, arătând grijă părintească pentru parohii şi mănăstiri, sprijinind cultura creştină şi ocrotind patrimoniul bisericesc, manifestând dragoste părintească faţă de clerul şi credincioşii creştini, tineri şi vârstnici, făcându-mă tuturor călăuză întru păstrarea neştirbită a dreptei credinţe şi a rânduielilor Bisericii noastre străbune, așa am încercat să împreună lucrez cu ierarhii Bisericii Ortodoxe Române. Suntem cu toții conștienți de responsabilitatea noastră, suntem conștienți că după împlinirea acestora vom fi judecați, și ne străduim, cu timp și fără timp, să lucrăm pentru păstrarea neștirbită a credinței primite de la părinții noștri.
Iubiți părinți și dreptslăvitori creştini, vă reamintim că, în fiecare an, în Duminica a treia după Paști, a Mironosițelor, prăznuim Aducerea în Oltenia a moaștelor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Arhiepiscopul Râmnicului, sărbătoare ce are o însemnătate deosebită pentru Arhiepiscopia noastră, și vă aşteptăm să veniți Duminică, 30 aprilie, pentru a ne ruga împreună Sfântului Ierarh Calinic, ocrotitorul Arhiepiscopiei Râmnicului, ca acesta să mijlocească pentru noi înaintea tronului Preasfintei Treimi. Anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, se vor aduce la această sărbătoare moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian de la Biserica Zlătari din București.
Tot anul acesta, an comemorativ al Patriarhului Justinian Marina și al apărătorilor Ortodoxiei în perioada comunistă, nădăjduim să vă invităm, în luna septembrie, la sfințirea Mănăstirii Sf. Mare Mucenic Gheorghe din Suiești. Înălțată în satul natal al Patriarhului Justinian, este o replică a Mănăstirii Schitul Maicilor din București, aceasta fiind așezământul de suflet al acestui vrednic de pomenire patriarh al Bisericii noastre, fiu al plaiurilor vâlcene.
Ne rugăm ca Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos să aducă în casele și sufletele frățiilor voastre lumina cea lină a sfintei slave, care să vă binecuvinteze cu pace și sănătate, revărsând harul Său cel bogat asupra noastră, a tuturor, spre deplina bucurie și lucrarea faptelor celor bune.
Hristos a înviat!
Al vostru al tuturor, de tot binele voitor şi către Hristos Domnul, Cel Înviat din morți, rugător,
† VARSANUFIE, Arhiepiscopul Râmnicului

295 Comments for “Scrisoare pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului. Mesajul ÎPS Varsanufie pentru vâlceni”

 1. купить справку

 2. Thank you a bunch for sharing this with all people you really recognize what you are talking approximately! Bookmarked. Please also discuss with my site =). We may have a link change agreement among us

 3. For most up-to-date news you have to go to see world wide web and on world-wide-web I found this website as a best site for newest updates.

 4. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 5. Excellent post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired! Very useful information specially the last phase :) I deal with such info a lot. I used to be seeking this particular info for a long timelong time. Thank you and good luck.

 6. I read this article fully concerning the comparison of latest and preceding technologies, it’s remarkable article.

 7. Howdy! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 8. I read this post fully regarding the comparison of most up-to-date and previous technologies, it’s awesome article.

 9. At this moment I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming yet again to read more news.

 10. Hello! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 11. This is the right blog for anybody who wishes to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want to?HaHa). You definitely put a new spin on a topic that’s been written about for decades. Excellent stuff, just great!

 12. I want to express my appreciation to the writer just for rescuing me from such a challenge. After checking through the the web and coming across views which were not beneficial, I figured my life was gone. Living without the presence of solutions to the difficulties you have fixed as a result of your main article is a critical case, as well as the ones which might have negatively affected my career if I had not noticed your website. Your personal competence and kindness in handling all the details was valuable. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a solution like this. I can at this time relish my future. Thanks a lot so much for your expert and effective help. I will not hesitate to suggest your blog to anybody who requires recommendations about this situation.

 13. This is a great tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very accurate information? Thank you for sharing this one. A must read article!

 14. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 15. I precisely wished to appreciate you once again. I am not sure the things that I could possibly have achieved in the absence of the actual secrets discussed by you over my subject matter. It truly was a real fearsome condition in my opinion, but looking at a expert form you handled the issue made me to jump with joy. I will be grateful for the work and thus hope you really know what a powerful job you are putting in training most people through your website. Most likely you haven’t met all of us.

 16. Thanks a lot for giving everyone an exceptionally superb chance to read critical reviews from this web site. It can be so kind and also full of a good time for me personally and my office colleagues to visit your site at minimum three times in one week to see the new stuff you have. Not to mention, I am actually astounded concerning the extraordinary secrets you give. Some 4 points on this page are easily the most suitable we have ever had.

 17. Thanks for each of your labor on this blog. Kim takes pleasure in participating in investigation and it is easy to see why. My spouse and i notice all regarding the powerful tactic you present rewarding ideas through the web site and as well as recommend participation from other ones on this topic while our own girl is undoubtedly understanding a lot. Have fun with the remaining portion of the new year. You’re doing a really great job.

 18. My spouse and i ended up being now satisfied that Chris managed to conclude his survey with the precious recommendations he acquired while using the web page. It’s not at all simplistic just to find yourself offering facts which often other folks have been selling. Therefore we do know we need the writer to thank for that. The type of illustrations you have made, the easy website navigation, the relationships you can aid to create – it is all overwhelming, and it’s really assisting our son and us know that that situation is exciting, which is certainly quite vital. Thank you for the whole lot!

 19. Hi there! I just wish to give an enormous thumbs up for the good info you’ve gotten here on this post. I shall be coming again to your weblog for extra soon.

 20. Keep this going please, great job!

 21. My wife and i got very comfortable when Ervin managed to round up his homework with the precious recommendations he received through the blog. It’s not at all simplistic to simply always be handing out guidance which many others may have been selling. And now we know we need the website owner to give thanks to for that. The main illustrations you made, the simple blog menu, the relationships you can make it possible to promote – it’s got mostly extraordinary, and it’s assisting our son in addition to our family believe that the idea is cool, which is certainly unbelievably mandatory. Thank you for all!

 22. I enjoy you because of all your labor on this site. My aunt really likes going through investigations and it is easy to see why. A lot of people learn all regarding the powerful method you make effective guides by means of this website and therefore invigorate response from website visitors on this concern then my simple princess is actually discovering a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year. You’re the one carrying out a remarkable job.

 23. Can I simply say what a relief to find an individual who really knows what they’re talking about on the internet. You certainly know how to bring an issue to light and make it important. More people should look at this and understand this side of the story. It’s surprising you aren’t more popular because you definitely have the gift.

 24. My husband and i ended up being so joyful when Raymond managed to finish off his reports through the precious recommendations he discovered using your web site. It’s not at all simplistic to just always be giving freely information that many others may have been trying to sell. And we all figure out we now have the website owner to appreciate for that. All of the illustrations you’ve made, the simple site navigation, the friendships you make it possible to instill – it is mostly superb, and it’s helping our son and us consider that this subject is pleasurable, and that is very essential. Thank you for everything!

 25. I and my pals came going through the nice information located on your website and all of a sudden I got an awful feeling I never expressed respect to the blog owner for those strategies. Those women are actually for this reason thrilled to study all of them and now have definitely been making the most of them. Appreciation for simply being well thoughtful and also for using certain awesome useful guides most people are really eager to know about. My honest apologies for not expressing gratitude to sooner.

 26. magnificent issues altogether, you just won a logo new reader. What may you suggest in regards to your post that you simply made a few days ago? Any positive?

 27. I together with my pals came checking out the best key points located on your website and so then developed a terrible feeling I had not expressed respect to the blog owner for those secrets. All of the ladies happened to be so passionate to study them and have now truly been tapping into these things. Appreciation for really being well helpful as well as for making a decision on varieties of useful areas most people are really desperate to learn about. Our honest regret for not expressing appreciation to sooner.

 28. I got this web site from my pal who informed me regarding this web site and now this time I am visiting this website and reading very informative articles or reviews at this place.

 29. It’s going to be finish of mine day, except before end I am reading this impressive post to increase my knowledge.

 30. Nice blog here! Also your site so much up fast! What host are you using? Can I am getting your associate link in your host? I want my website loaded up as fast as yours lol

 31. Hi to all, the contents present at this website are actually remarkable for people experience, well, keep up the nice work fellows.

 32. Hi there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

 33. My spouse and I stumbled over here different website and thought I might check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to checking out your web page for a second time.

 34. I like the valuable information you supply for your articles. I will bookmark your weblog and test again here frequently. I am slightly certain I will be informed many new stuff right here! Good luck for the following!

 35. Excellent post but I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Bless you!

 36. Thanks for finally writing about > %blog_title% < Liked it!

 37. I constantly spent my half an hour to read this webpage’s posts daily along with a cup of coffee.

 38. What i do not realize is actually how you’re not really a lot more smartly-favored than you may be right now. You are so intelligent. You know therefore significantly relating to this topic, produced me in my opinion consider it from so many various angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated unless it’s something to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs nice. Always take care of it up!

 39. Spot on with this write-up, I actually think this web site wants way more consideration. I抣l in all probability be again to learn far more, thanks for that info.

 40. The subsequent time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I do know it was my option to read, but I truly thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you would fix when you werent too busy on the lookout for attention.

 41. I found your weblog web site on google and examine a number of of your early posts. Continue to maintain up the superb operate. I just extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for ahead to studying more from you in a while!?

 42. Неповторимый частный эротический массаж Москва с массажистками на выбор

 43. Very soon this site will be famous among all blogging users, due to it’s good articles

 44. Spot on with this write-up, I really suppose this web site wants far more consideration. I抣l probably be again to learn far more, thanks for that info.

 45. You made some decent points there. I regarded on the internet for the problem and found most individuals will go together with with your website.

 46. very nice post, i definitely love this website, keep on it

 47. I know this site provides quality based posts and other data, is there any other web site which offers such stuff in quality?

 48. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & aid other users like its helped me. Good job.

 49. Hi I am so thrilled I found your web site, I really found you by mistake, while I was researching on Bing for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don?t have time to read through it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome b.

 50. Hey There. I found your blog the use of msn. This is a very smartly written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thank you for the post. I will definitely comeback.

 51. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 52. If some one desires expert view about blogging and site-building after that i advise him/her to visit this website, Keep up the pleasant job.

 53. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with helpful information to work on. You have performed an impressive activity and our whole community shall be grateful to you.

 54. No matter if some one searches for his essential thing, so he/she wants to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

 55. Good respond in return of this difficulty with firm arguments and explaining all about that.

 56. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to provide something back and help others like you helped me.

 57. I’m now not sure where you are getting your info, however good topic. I needs to spend a while learning more or understanding more. Thank you for magnificent information I used to be looking for this information for my mission.

 58. These are actually enormous ideas in regarding blogging. You have touched some good factors here. Any way keep up wrinting.

 59. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i’m glad to show that I have a very just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much indisputably will make certain to don?t forget this web site and give it a look on a constant basis.

 60. I visited many websites except the audio quality for audio songs current at this web site is truly excellent.

 61. Your means of explaining everything in this piece of writing is in fact pleasant, all be able to effortlessly understand it, Thanks a lot.

 62. Hi there to all, how is all, I think every one is getting more from this web site, and your views are pleasant for new viewers.

 63. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Appreciate it!

 64. Great info. Lucky me I found your website by accident (stumbleupon). I have book marked it for later!

 65. This is very interesting, You are an excessively professional blogger. I have joined your feed and look ahead to looking for more of your great post. Also, I have shared your web site in my social networks

 66. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days.

 67. Good day! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 68. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & aid other users like its helped me. Good job.

 69. It’s awesome to pay a visit this site and reading the views of all mates regarding this article, while I am also keen of getting familiarity.

 70. Its like you read my mind! You seem to know so much approximately this, like you wrote the guide in it or something. I think that you could do with some % to pressure the message house a bit, however other than that, this is magnificent blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 71. Howdy! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Appreciate it!

 72. Hey this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 73. This article offers clear idea in favor of the new users of blogging, that truly how to do blogging and site-building.

 74. It’s in reality a nice and helpful piece of information. I’m glad that you simply shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 75. It’s really very difficult in this full of activity life to listen news on TV, so I simply use web for that purpose, and take the latest news.

 76. Greetings from Idaho! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb site!

 77. This excellent website definitely has all of the info I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

 78. My brother suggested I would possibly like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t believe just how so much time I had spent for this information! Thank you!

 79. Hi, Neat post. There is a problem together with your web site in internet explorer, could check this? IE still is the marketplace leader and a good section of other people will leave out your great writing due to this problem.

 80. Добро пожаловать на сайт онлайн казино, мы предлагаем уникальный опыт для любителей азартных игр.

 81. You can definitely see your expertise in the article you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 82. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Many thanks

 83. Это лучшее онлайн-казино, где вы можете насладиться широким выбором игр и получить максимум удовольствия от игрового процесса.

 84. Онлайн казино радует своих посетителей более чем двумя тысячами увлекательных игр от ведущих разработчиков.

 85. Онлайн казино отличный способ провести время, главное помните, что это развлечение, а не способ заработка.

 86. Вы ищете надежное и захватывающее онлайн-казино, тогда это идеальное место для вас!

 87. For latest news you have to visit world wide web and on internet I found this site as a best website for newest updates.

 88. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 89. What’s up, yup this post is in fact good and I have learned lot of things from it about blogging. thanks.

 90. Hi! I’ve been following your weblog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Dallas Tx! Just wanted to mention keep up the fantastic job!

 91. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 92. If you are going for best contents like me, simply visit this site every day since it offers quality contents, thanks

 93. I used to be recommended this website by means of my cousin. I am not positive whether this publish is written through him as no one else recognize such certain approximately my difficulty. You are amazing! Thank you!

 94. Хотите получить идеально ровный пол в своей квартире или офисе? Обращайтесь к профессионалам на сайте styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по устройству стяжки пола в Москве и области, а также гарантируем быстрое и качественное выполнение работ.

 95. снабжение стройматериалами

 96. This is my first time pay a visit at here and i am really impressed to read all at alone place.

 97. Механизированная штукатурка стен от mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru – это оптимальное сочетание цены, качества и скорости.

 98. I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 99. I really love your blog.. Very nice colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own website and want to learn where you got this from or exactly what the theme is called. Many thanks!

 100. WOW just what I was searching for. Came here by searching for %keyword%

 101. Хотите обновить свой дом с минимальными усилиями? Штукатурка по маякам стен – это то, что вам нужно. Обратитесь к профессионалам с mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru

 102. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am experiencing problems with your RSS. I don’t know why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else getting identical RSS problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 103. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 104. I absolutely love your blog and find most of your post’s to be precisely what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a lot of the subjects you write concerning here. Again, awesome site!

 105. I’m not sure why but this site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 106. Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 107. I really like what you guys are up too. This type of clever work and exposure! Keep up the very good works guys I’ve added you guys to our blogroll.

 108. Hurrah! At last I got a weblog from where I know how to really get helpful data regarding my study and knowledge.

 109. I used to be recommended this blog by means of my cousin. I am now not positive whether this publish is written via him as no one else realize such precise approximately my problem. You are amazing! Thank you!

 110. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this info So i’m satisfied to exhibit that I have a very just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I such a lot without a doubt will make certain to don?t forget this web site and give it a look on a continuing basis.

 111. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Cheers

 112. Hi, yes this piece of writing is in fact good and I have learned lot of things from it about blogging. thanks.

 113. Can you tell us more about this? I’d like to find out more details.

 114. I quite like reading through a post that will make people think. Also, thank you for allowing me to comment!

 115. Every weekend i used to go to see this website, because i want enjoyment, since this this website conations in fact nice funny data too.

 116. Hello! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 117. We stumbled over here from a different website and thought I might as well check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to checking out your web page for a second time.

 118. I simply could not leave your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard information a person supply on your visitors? Is going to be back regularly in order to check up on new posts

 119. Appreciate the recommendation. Will try it out.

 120. Насладитесь простотой и динамикой Lucky Jet, где каждый полет может умножить вашу ставку. Войдите в игру через сайт 1win и пускайте удачу в небо!

 121. No matter if some one searches for his essential thing, so he/she needs to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

 122. https://www.comacem.com
  Xiao Jing은 서둘러 들어와 Hongzhi 황제의 귀에 몇 마디 속삭였습니다.

 123. Asking questions are actually pleasant thing if you are not understanding anything completely, but this post provides good understanding even.

 124. WOW just what I was searching for. Came here by searching for %keyword%

 125. Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

 126. https://www.tnlcompetition.com
  Hongzhi 황제는 “당신은 극도로 인간적인 장관입니다. 여전히 왕망이 될 수 있습니까?”

 127. This is very interesting, You are an overly professional blogger. I have joined your feed and look forward to looking for more of your great post. Also, I have shared your site in my social networks

 128. Great delivery. Outstanding arguments. Keep up the good effort.

 129. digiyumi.com
  Shen Wen은 씁쓸하게 웃었습니다. “그래서 그렇습니다. 폐하는 헤아릴 수 없으며 저는 당신을 매우 존경합니다.”Shen Wen은 수염을 쓰다듬으며 “이 노인에게도 당신보다 어린 아들이 있습니다. “라고 말했습니다.

 130. socialmediatric.com
  “잠깐만요.” Fang Jifan은 “Jinglu는 어디에서 왔습니까? 그런 지명이 없습니다.”

 131. binsunvipp.com
  내시는 이해하고 잠시 나가서 보따리를 가져갔습니다.

 132. rivipaolo.com
  “모르겠어요.” Yang Biao는 떨리고 불쌍하게 말했습니다.

 133. binsunvipp.com
  여러 나라의 사절들은 한동안 당황했고, 한동안 끝없이 수다를 떨었다.

 134. modernkarachi.com
  때로는 침묵하고, 때로는 눈살을 찌푸리며, 때로는 낮은 목소리로 책을 읽었다.

 135. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated.

 136. Hey there! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Kudos!

 137. restaurant-lenvol.net
  Zhu Zhiyu는 어리둥절한 표정으로 화면 뒤의 그림자를 바라보며 깜짝 놀랐습니다.

 138. What i do not realize is in fact how you’re now not really a lot more well-liked than you may be right now. You are so intelligent. You realize therefore significantly on the subject of this topic, produced me personally believe it from so many various angles. Its like men and women don’t seem to be interested unless it’s something to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs great. Always take care of it up!

 139. I used to be recommended this website through my cousin. I am not positive whether this publish is written by way of him as no one else recognise such special approximately my difficulty. You are wonderful! Thank you!

 140. Hi there! I just want to give you a huge thumbs up for the great info you’ve got here on this post. I’ll be coming back to your website for more soon.

 141. Great delivery. Outstanding arguments. Keep up the amazing effort.

 142. restaurant-lenvol.net
  Zhang Jian은 슬프고 화가 났고 방금 굴욕감을 느꼈고 땅의 균열을 찾아 몰래 들어가고 싶었습니다.

 143. tsrrub.com
  간쑤에서 Yumenguan까지의 철도는 … Zhang 형제에게 가장 중요한 것입니다.

 144. Thank you for the auspicious writeup. It actually was a leisure account it. Glance complicated to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 145. sm-slot.com
  “주인님…” 사모님은 기뻐하며 “뭐 먹을래?”

 146. I will right away seize your rss as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please permit me understand so that I may subscribe. Thanks.

 147. hihouse420.com
  한참 후에 그는 숨을 내쉬었다. “예, 선생님이 그렇게 말씀하셨습니다.”

 148. hihouse420.com
  그들은 절망에 빠진 그들의 땀방울을 바라보았고, 마침내 땀방울이 손을 흔들었습니다. 철수!

 149. smcasino7.com
  Xu Pengju는 여전히 바닥에 앉아 “주인님, 배고파요 …”라고 중얼 거 렸습니다.

 150. I’d like to find out more? I’d like to find out more details.

 151. Greate article. Keep writing such kind of information on your blog. Im really impressed by your blog.

 152. My relatives always say that I am wasting my time here at net, except I know I am getting knowledge daily by reading such good articles.

 153. Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic site!

 154. My brother suggested I would possibly like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t believe just how so much time I had spent for this information! Thank you!

 155. What’s up friends, how is everything, and what you wish for to say about this article, in my view its in fact awesome designed for me.

 156. Hi, for all time i used to check weblog posts here early in the dawn, as i like to gain knowledge of more and more.

 157. I was able to find good info from your articles.

 158. Hi, its nice article about media print, we all be familiar with media is a enormous source of data.

 159. Appreciation to my father who shared with me regarding this blog, this webpage is actually awesome.

 160. It’s in point of fact a nice and helpful piece of information. I’m satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 161. Hey there! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Thanks!

 162. Wonderful blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any suggestions? Thanks a lot!

 163. Hi there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site goes over a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!

 164. Can I simply say what a relief to find somebody that actually knows what they’re talking about on the web. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people need to look at this and understand this side of the story. I can’t believe you aren’t more popular because you surely have the gift.

 165. A person necessarily lend a hand to make critically articles I would state. This is the first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the research you made to create this actual post incredible. Magnificent activity!

 166. Fine way of explaining, and nice article to get data concerning my presentation subject matter, which i am going to deliver in college.

 167. Remarkable! Its in fact remarkable post, I have got much clear idea concerning from this piece of writing.

 168. I think the admin of this website is truly working hard for his site, as here every stuff is quality based data.

 169. I have read so many posts concerning the blogger lovers except this piece of writing is actually a pleasant post, keep it up.

 170. yangsfitness.com
  황제의 검을 손에 들고, 얼굴에는 아무런 이상도 보이지 않고 멍하니 도시를 내려다볼 뿐이었다.

 171. It’s very simple to find out any topic on net as compared to books, as I found this article at this web site.

 172. Greate pieces. Keep writing such kind of information on your blog. Im really impressed by your site.

 173. I all the time used to read article in news papers but now as I am a user of internet thus from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.

 174. If some one wants to be updated with latest technologies afterward he must be pay a visit this website and be up to date every day.

 175. Because the admin of this web site is working, no hesitation very soon it will be famous, due to its quality contents.

 176. Hi, its good post about media print, we all be familiar with media is a wonderful source of information.

 177. Your way of explaining all in this article is truly good, all be able to easily understand it, Thanks a lot.

 178. Keep this going please, great job!

 179. Thanks for your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you are a great author. I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back in the future. I want to encourage one to continue your great writing, have a nice day!

 180. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Cheers!

 181. hey there and thank you for your information ? I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this site, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content. Make sure you update this again soon.

 182. I love what you guys are up too. This sort of clever work and coverage! Keep up the terrific works guys I’ve added you guys to my blogroll.

 183. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it ;) I am going to return once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 184. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging glance easy. The whole glance of your web site is wonderful, let alonewell as the content!

 185. Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 186. Hello! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thanks

 187. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 188. Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome site!

 189. I always spent my half an hour to read this webpage’s posts daily along with a cup of coffee.

 190. If you are going for most excellent contents like I do, simply pay a visit this web site daily because it provides quality contents, thanks

 191. Good post. I am dealing with some of these issues as well..

 192. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 193. I am sure this piece of writing has touched all the internet viewers, its really really nice post on building up new webpage.

 194. This article provides clear idea in favor of the new viewers of blogging, that actually how to do blogging.

 195. Hey this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 196. Excellent website you have here but I was curious about if you knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of group where I can get feed-back from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Cheers!

 197. I am extremely inspired with your writing skills and alsowell as with the format in your blog. Is this a paid subject or did you customize it yourself? Either way stay up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays..

 198. Everything is very open with a precise explanation of the issues. It was really informative. Your website is very useful. Thank you for sharing!

 199. Very quickly this website will be famous among all blogging users, due to it’s pleasant posts

 200. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks!

 201. Hi, this weekend is pleasant for me, as this point in time i am reading this great informative article here at my house.

 202. This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Thanks a lot!

 203. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too great. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a great site.

 204. Can I simply say what a relief to find somebody who really knows what they’re talking about online. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people must read this and understand this side of the story. I was surprised that you aren’t more popular since you definitely have the gift.

 205. It’s in point of fact a nice and helpful piece of information. I’m satisfied that you simply shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 206. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I in finding It truly useful & it helped me out a lot. I am hoping to provide something back and help others like you helped me.

 207. Simply want to say your article is as surprising. The clearness in your submit is simply excellent and i can assume you are a professional in this subject. Well together with your permission allow me to seize your RSS feed to stay up to date with drawing close post. Thank you a million and please keep up the rewarding work.

 208. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 209. This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 210. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 211. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

 212. Wow, marvelous blog format! How long have you been blogging for? you make blogging glance easy. The total glance of your site is magnificent, let alonewell as the content!

 213. I was pretty pleased to discover this web site. I wanted to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely appreciated every little bit of it and I have you book marked to see new things on your web site.

 214. I?m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later. All the best

 215. Pretty portion of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to say that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing for your augment or even I fulfillment you access persistently fast.

 216. Great article, just what I needed.

 217. If some one wants to be updated with newest technologies after that he must be pay a visit this web site and be up to date daily.

 218. Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Cheers!

 219. Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between superb usability and visual appeal. I must say you have done a very good job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Opera. Outstanding Blog!

 220. Fabulous, what a webpage it is! This weblog provides useful data to us, keep it up.

 221. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 222. It’s really a cool and helpful piece of information. I’m satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 223. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 224. What’s up it’s me, I am also visiting this web site daily, this site is in fact good and the viewers are actually sharing nice thoughts.

 225. Can you tell us more about this? I’d care to find out more details.

 226. What’s up to every body, it’s my first pay a visit of this webpage; this webpage contains awesome and truly good information in favor of readers.

 227. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 228. Great article! We will be linking to this great post on our site. Keep up the good writing.

 229. Wonderful blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any suggestions? Bless you!

 230. Hi to all, how is all, I think every one is getting more from this site, and your views are nice in favor of new people.

 231. Excellent blog you have here.. It’s hard to find high-quality writing like yours these days. I truly appreciate people like you! Take care!!

 232. Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Great blog and amazing design and style.

 233. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 234. Excellent, what a webpage it is! This webpage gives helpful information to us, keep it up.

 235. I enjoy what you guys are usually up too. This sort of clever work and exposure! Keep up the superb works guys I’ve incorporated you guys to blogroll.

 236. Hello! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thank you!

 237. smcasino7.com
  Xiao Jing은 놀란 얼굴로 멍청한 Ouyang Zhi를 바라 보았습니다.

 238. sm-slot.com
  이후 장아찌로 만들어 다른 채널을 통해 판매된다.

 239. Howdy! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Cheers

 240. Hey are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 241. I’ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Reading this info So i’m satisfied to exhibit that I have a very just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I such a lot certainly will make certain to don?t overlook this web site and give it a look on a continuing basis.

 242. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging glance easy. The full glance of your web site is wonderful, let alonesmartly as the content!

 243. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 244. I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Outstanding work!

 245. Hello there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 246. laanabasis.com
  이 혼란의 정점에서, 또한 자신의 반발 능력을 보여주기 위해, 그것은 거의 죽음을 구하는 것과 같습니다.

 247. sm-casino1.com
  특히 유난히 눈부신 저 서산진예는 보기만 해도 화가 난다.

 248. pactam2.com
  Zhu Houzhao는 그것에 대해 생각한 후 마침내 정신을 차렸습니다!

 249. jbustinphoto.com
  온 사람들 중 많은 사람들이 법원의 공무원이었고 그들은 프로젝트의 품질에 대해 큰 관심을 보였습니다.

 250. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Thanks

 251. sm-online-game.com
  그 남자는 다시 어안이 벙벙했고 Deng Jian이 일을 엉망으로 만들기 위해 여기에 있다고 의심하기 시작했습니다.

 252. Someone necessarily lend a hand to make critically articles I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to create this actual submit incredible. Great activity!

 253. mega-casino77.com
  “…” Zhu Xiurong은 “별로 그렇지 않습니다.”

 254. ttbslot.com
  Zhu Houzhao의 얼굴은 약간 못 생겼습니다. “하지만 아버지, 무슨 짓을 했어요?”

 255. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 256. I pay a visit everyday some web pages and information sites to read articles or reviews, but this blog provides quality based posts.

 257. This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Thank you!

 258. Awesome things here. I’m very satisfied to see your article. Thank you so much and I’m looking forward to touch you. Will you please drop me a mail?

 259. I pay a visit each day some sites and websites to read articles, but this website offers quality based content.

 260. Hi! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and terrific style and design.

 261. At this moment I am going to do my breakfast, once having my breakfast coming again to read further news.

 262. Hi to every one, it’s truly a pleasant for me to visit this site, it consists of important Information.

 263. Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

 264. Wow, that’s what I was looking for, what a information! present here at this weblog, thanks admin of this site.

 265. hi!,I love your writing so much! percentage we keep in touch more approximately your post on AOL? I need an expert in this area to solve my problem. May be that is you! Taking a look forward to peer you.

 266. qiyezp.com
  이때 갑자기… 바람, 천둥, 비.

 267. ttbslot.com
  그러나 Fang Jifan은 즉시 주도권을 잡고 미완성 건물에 들어갔다.

 268. sandyterrace.com
  “아.” Fang Jifan은 서둘러 고개를 끄덕이며 “감히 안 돼.”

 269. toasterovensplus.com
  このブログのすべての記事が大好きです。いつも素晴らしい内容をありがとう。

 270. bmipas.com
  この記事は本当に素晴らしい!大変勉強になりました。

 271. toasterovensplus.com
  とても参考になる記事でした。感謝しています!

 272. qiyezp.com
  이에 왕희탁의 눈이 빛나고 얼굴은 그리워 보였다.

 273. qiyezp.com
  그가 말하면서 그는 화가 나서 카피북에 기념비를 던졌습니다.

 274. game1kb.com
  곰곰이 생각해보니 홍지황제는 등이 식은땀으로 흠뻑 젖는 것을 느꼈다.

 275. cougarsbkjersey.com
  この記事を読んで、たくさん学ぶことができました。ありがとうございます。

 276. qiyezp.com
  Zhu Houzhao와 Zhu Xiurong은 “그는 그럴 자격이 있다”고 입을 모았다.

 277. lacolinaecuador.com
  “아버지.” Zhu Zaimo는 다른 사람들이 그의 머리를 만지는 것을 좋아하지 않았습니다.

 278. Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 279. sandyterrace.com
  온실에는 각 식물의 어린 새싹이 심어져 있으며 매우 활기차게 보입니다.

 280. I don’t even know the way I stopped up here, however I thought this publish was good. I don’t realize who you are however definitely you are going to a famous blogger if you are not already. Cheers!

 281. freeflowincome.com
  이 모든 것은… 미리 계획을 세워야 하고, 그 어떤 것도 엉성할 수 없습니다.

 282. cougarsbkjersey.com
  この記事を読んで、たくさんの新しいことを学びました。

 283. qiyezp.com
  “…” Fang Jifan의 입가가 무의식적으로 경련을 일으켰지 만 말문이 막혔습니다.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.