Meta
Realitatea Vâlceană

Spitalul Judeţean de Urgenţă scoate la concurs 10 posturi de registrator medical. 30 octombrie, data limită de depunere a dosarelor

Spitalul Judetean de Urgenta Valcea organizeaza concurs in conformitate cu prevederile HGR 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in cladirea situata in str. Remus Bellu nr. 3, pentru ocuparea a 10 posturi vacante de registrator medical la Biroul de Internari, in data de 08.11.2017.

CONDITII DE PARTICIPARE:

Conditii generale: candidatul are cetatenie romana, cetatenie a statelor membre U.E. sau a statelor apartinand spatiului Economic European; candidatul are domiciliul in Romania; candidatul cunoaste limba romana vorbit si scris; candidatul are capacitate deplina de exercitiu; candidatul are o stare de sanatate corespunzatoare postului; candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice: – diploma de bacalaureat; – curs operare P.C.;

Concursul se organizeaza la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, Str. Remus Bellu nr’ 3 la data mentionata mai sus incepand cu orele 10.00 si consta in doua probe – proba scrisa si interviu. Dosarele se depun la serviciul RUJC, de luni pana vineri intre orele 10.00-14.00 pana la data de 30.10.2017. Dosarele trebuie sa contina in mod obligatoriu, documentele prevazute la art 6 din HGR nr’286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

Bibliografia, tematica de concurs Spitatutui Judetean de Urgenta Valcea wurw.siv.ro – tematici.

Si relatii suplimentare se pot obtine la serviciul R.u.J.c din cadrul nr. de telefon 0250.748001, interior 3269 si pe site-ul spitalului .

ACTE NECESARE LA INSCRIERE:

Cererea tip de inscriere (se completeaza la serviciul RUJC); copie BI/CI; diploma de studii (original si copie xerox), carnetul de munca/dupa caz adeverinta care atesta vechimea in munca (meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie) ; cazier judiciar in copie; adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii); ocurriculum vitae; 10 coli xerox; taxa de inscriere 50 RON.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.