Meta
Realitatea Vâlceană

Agenţia Naţională Antidrog, prezentă mereu în lupta cu drogurile

La Piteşti, în Sala de Şedinţe a Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Piteşti (CRPECA Piteşti) prezentarea Raportului de activitate 2015, Raport privitor la activitătile de prevenire, evaluare si consiliere antidrog desfăşurateîn judeţele Vâlcea şi Arges de către specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog din teritoriu.La acest eveniment au participat şeful CRPECA Piteşti, subcomisar Marius Neacşu, specialiştidin cele două Centre (Argeş şi Vâlcea), componente ale CRPECA Piteşti, precum şi reprezentanţi aiinstituţiilor partenere din judeţul Argeş (Inspectoratul Şcolar, Consiliul Judeţean, Inspectoratul dePoliţie).Şeful CRPECA Piteşti a prezentat Raportul de activitate a CPECA Vâlcea şi CPECA Argeş,urmat de discuţii şi aprecieri ale participanţilor referitoare la colaborarea cu Agenţia NaţionalăAntidrog în anul 2015. În cursul anului 2015, activitatea Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vâlcea s-a desfăşurat pe următoarele domenii: Prevenirea consumului de droguri, Asistenţămedicală, psihologică şi socială, reducerea riscurilor şi reinserţie socială şi Cooperarea cuautorităţile locale şi societatea civilă. Activităţile de prevenire a consumului de droguri au vizat cele trei arii: şcoală, familie,comunitate. Referitor la Prevenirea în şcoală, au fost implementate un număr de 6 proiectenaţionale (ex: Concursul naţional „Mesajul meu antidrog – ediţia a XII-a” la care s-au selectat înconcurs pentru faza naţională 7 elevi din 10 unităţi şcolare vâlcene, s-au acoperit secţiunile film descurt metraj, fotografie digitală, spot (liceu) pe tema noilor substanţe cu proprietăţi psihoactive, eseuliterar, pictură – desen; Campania de implementarea a studiului ESPAD 2015 în randul populaţieitinere din jud. Vâlcea, în vederea evaluarii tendinţelor înregistrate în consumul de droguri. Au fostselectate 4 unitati scolare din judetul Valcea, 8 clase si 85 elevi participanti la studiu) şi 5 proiectelocale ce s-au adresat unui numar de 2970 elevi, 152 cadre didactice si 208 parinti (ex: „Viciipericuloase” – în parteneriat cu Colegiul National Energetic din Rm Valcea – grupul ţintă a fostreprezentat de 200 elevi de liceu precum şi 8 de cadre didactice; Concursul ,,Alege Viaţa!” – ediţia aXV-a – proiect desfăşurat în parteneriat cu Scoala Gimnazială nr. 10 din Râmnicu Vâlcea- beneficiariidirecţi au fost 200 elevi din clasele V-VIII, precum şi 80 de parinţi ca beneficiari indirecti; ,, Nu-tivinde viata pe tigari” – proiect desfăşurat în parteneriat cu Scoala Gimnaziala ,, Take Ionescu” RmVâlcea. Obiectivul general al proiectului a fost creşterea nivelului de informare, educare şiconştientizare a 150 de elevi cu varste cuprinse intre 12-17 ani, în vederea neinceperii consumului detutun, in cadrul programelor scolare, extrascolare si de petrecere a timpului liber. Beneficiarii directiin acest proiect au fost 1100 elevi şi 120 de parinti).De asemenea, la Capitolul Prevenirea în şcoală, pe lângă Proiectele menţionate, specificămşi 55 de activităţi punctuale în unităţi şcolare din judeţul Vâlcea ce s-au adresat unui număr de 2970elevi şi 143 de cadre didactice.
Pentru îndeplinirea obiectivelor la capitolul Prevenirea în comunitate, C.P.E.C.A. Vâlcea adesfăşurat sesiunea de formare cu tema „Formare de bază în domeniul dependenţei de droguri”,formare a agenţilor de poliţie din cadrul Biroului Poliţie Transporturi Râmnicu Vâlcea, în perioada 24- 25 august 2015, la sediul C.P.E.C.A. Vâlcea.. În perioada 17-31.08.2015, la nivelul CPECA Valcea s-a implementat cursul ,,Abilitati de viata la adolescenti – prevenirea consumului de droguri” pentruun numar de 27 de profesori psihologi din cadrul C.J.R.A.E Valcea. Cursul s-a bazat pe manualul,,Necenzurat”, şi s-a desfăşurat la sediul C.C.D Vâlcea. În perioada 20.09-09.10.2015, s-a desfăşuratcursul ,,Formare de baza în domeniul dependenţei de droguri”, la care au participat 17 asistenţi socialişi psihologi din cadrul D.G.A.S.P.C Valcea.Referitor la Serviciile de asistenţă, în luna ianuarie, anul 2015, existau în evidenţa C.P.E.C.A.Vâlcea 13 beneficiari în management de caz.. În prezent sunt 11 beneficiari ai serviciilor de asistenţamedicală şi psihologică, dar în anul 2015 au avut loc 20 de intrări şi 22 de ieşiri din evidenţa CPECAVâlcea. Referitor la beneficiarii Centrului au fost realizate 60 consilieri familiale; 210 consilieri şiinformări individuale; 53 evaluări individuale medicale, sociale şi psihologice; 134 şedinţemanagement de caz. Pe lângă aceste persoane au mai fost consiliate şi informate 263 de persoane înanul 2015, cu vârste cuprinse între 14 şi 51 ani. Din luna ianuarie 2015, la sediul C.P.E.C.A. Vâlcea, medicul a efectuat beneficiarilorCentrului un număr de 74 testări ale prezenţei drogurilor în urină, cu rezultate pozitive la 16 dintreteste. În cadrul procesului de monitorizare a urgenţelor nonfatale datorate consumului de droguri,prin transmiterea de către Unităţile de Primiri Urgenţe a Fişei standard de înregistrare a urgenţelormedicale datorate consumului de droguri, în cursul anului 2015 au fost comunicate de către U.P.U.Vâlcea 30 fişe (comparativ cu anul 2014 când au fost înregistrate 7 fişe la UPU)..Au fost primite de la D.I.I.C.O.T. – B.T. Vâlcea şi S.T. Bucureşti 21 ordonanţe privindevaluarea a 21 consumatori de droguri, au fost evaluate 15 persoane consumatoare pentru care s-aurealizat 15 evaluări, au fost întocmite 11 Rapoarte de evaluare cu PIA, 4 Rapoarte de evaluare cuneincludere şi 3 Notificari către D.I.I.C.O.T. – B.T. Vâlcea privitoare la neprezentarea a 3consumatori si 3 Notificari referitoare la refuzul de evaluare medicală, socială şi psihologică.Lunar C.P.E.C.A. Vâlcea monitorizează fenomenul şi evidenţa infracţionalităţii la regimuldrogurilor, prin colectarea lunară a informaţiilor de la D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Vâlcea. Astfel, încursul anului 2015 au fost înregistrate 36 de cauze penale soluţionate, în cadrul cărora au fostcercetate 51 de persoane, 14 în stare de arest şi 0 minori.În colaborare cu partenerii locali s-au desfasurat activitatile prevazute in Strategia JudeţeanăAntidrog 2014 – 2020 şi în Planul de acţiune pentru pentru perioada 2014 – 2016. În cursul anului2015 colaborarea cu autorităţile şi instituţiile locale s-a concretizat prin organizarea sau participareaîn calitate de invitaţi, la 18 de întâlniri de lucru, seminarii şi mese rotunde şi 25 parteneriateeducationale cu unitati scolare. C.P.E.C.A Valcea a finalizat încheierea protocoalelor de colaborare cuPrimăria Mun. Rm. Vâlcea, Prefectura Vâlcea, I.S.J Valcea, I.P.J Valcea, I.J.J Valcea, D.S.P Valcea siSpitalul Judetean Valcea si a 22 de parteneriate educationale cu unitati scolare din judetul Valcea.În ceea ce priveşte relaţia cu mass media, au fost întocmite şi transmise 6 comunicate depresă, activitatea Agenţiei Naţionale Antidrog şi a Centrului de Prevenire, Evaluare şi ConsiliereAntidrog Vâlcea fiind reflectată în mass media locală printr-un număr de 59 apariţii în presa scrisă, 31apariţii online, 1 emisiuni radio locale şi 13 emisiuni la televiziunile locale, precum şi 15 postărifacebook.
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vâlcea

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.