Meta
Realitatea Vâlceană

Raportul OJPC, la Colegiul Prefectural

SINTEZA cu concluziile actiunii de verificare a respectării prevederilor legale în unităţile de alimentaţie publică: restaurante, unităţi fast-food, terase, rotiserii, cofetării, unitati de invatamant – scoli, gradinite, cantine,chioscuri in incinta unitatilor de invatamant De la începutul anului comisarii CJPC Valcea au efectuat acţiuni de control de verificare amodului în care se respectă prevederile legale în unităţile de alimentaţie publică (restaurante, unităţifast-food, terase, rotiserii, braserii, cofetării, etc), unitati de invatamant – scoli, gradinite, cantine,chioscuri in incinta unitatilor de invatamant etc.Au rezultat urmatoarele aspecte: Numar operatori economici controlati: 65 Numar operatori economici cu abateri: 46 Numar sanctiuni aplicate: 46 din care: – avertismente 17- amenzi 29 in valoare totala de 61200 lei
S-au verificat următoarele: 1. Calitatea alimentelor (inclusiv a preparatelor culinare) şi a băuturilor comercializate:- verificarea directă a caracteristicilor organoleptice a alimentelor, respectiv, amâncărurilor preparate existente la comercializare; – încadrarea în cantitatea netă, respectiv volumul net, declarate/ respectarea cantitatii/volumului/ porţie;- încadrarea în data durabilităţii minimale, respectiv data limită de consum (termen devalabilitate) atât pentru alimentele comercializate ca atare cât şi pentru cele preparate(comercializarea lor în ziua în care au fost preparate);- dupa caz, respectarea reţetelor de fabricaţie pentru mâncărurile preparate;2. Condiţiile de expunere, prezentare şi comercializare ale alimentelor- respectarea prevederilor legale la transportul şi depozitarea alimentelor (capacitatede depozitare, starea ambalajelor, respectarea temperaturii de transport/ depozitare /expunere, dotarea spaţiilor de depozitare, etc);
3.Respectarea prevederilor legale privind informarea consumatorilor, pentru:- alimentele şi băuturile comercializate ca atare;- mâncărurile şi alimentele utilizate la prepararea mâncărurilor;4. Dotarea bucătării şi saloane de consumaţie: – bucatării – compartimentarea corespunzătoare a bucătăriei; dotarea aparatură decontrol; dotarea cu ustensile, dispozitive necesare activităţii din bucătărie; spaţii de depozitarepentru: alimente şi băuturi (inclusiv spaţii frigorifice), ambalaje, resturi menajere etc. ; funcţionareacorespunzătoare a instalaţiilor de apă curentă caldă/rece, de iluminat şi a celor sanitare; existenţacântarelor/dispozitive verificate metrologic; desfăşurarea fluxului într-un singur sens cu evitareaîncrucişării fazelor insalubre cu cele salubre; – saloane de servire funcţie de tipul şi categoria unităţii (restaurant, bar, unităţi fast-food )5. Afişarea preţurilor- preţul de vânzare şi preţul pe unitatea de măsură în cazul produselor alimentarecomercializate cu amănuntul;- existenţa, după caz, a listei meniu, a listelor afişate sau a etichetelor cu preţurile devânzare a preparatelor şi a băuturilor oferite consumatorilor în unităţile de alimentaţiepublică; 6. Legalitatea funcţionării unităţilor (chioşcuri, magazine alimentare, unităţi de alimentaţiepublică,etc.): existenţa registrului unic de control, afişarea numărului de telefon TELEFONULCONSUMATORILOR conform Ordinului nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare aconsumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.Printre abaterile constatate men ionăm:ț- neînscrierea sau neeviden ierea, în listele meniu, a ingredientelor cu efect alergen pentruțpreparatele culinare;- elemente de identificare-caracterizare incomplete (lipsă cantitatea neta, compozitia, ingredentelealergene) pentru produsele de cofetărie-patiserie i sandwich-uri;ș- neafi are cantită ilor nete pentru diverse preparate culinare, kebab, shaorma, cafea, băuturiș țalcoolice i răcoritoare; ș- neafi area pre urilor pentru băuturile alcoolice i răcoritoare;ș ț ș- utilizarea la preparatele culinare a produsului ”Specialitatea pizzerului” – brânză maturatăsemitare – produs alimentar cu grăsimi vegetale – denumit incorect ”mozzarella”;- comercializarea sub denumirea ”coniac” a băuturii alcoolice ”Alexandrion”;
Pregătirea ac iunilor de control privind modul de respectare a prevederilor legale,țconformitatea i modul de etichetare, prezentare i comercializare a pe telui iș ș ș șconservelor de pe te, precum i a produselor alimentare specifice sărbătorilor pascaleș ș(carne preambalată, ciocolată i produse din cacao, ouă, vopsea de ouă, vin etc)șA. Calitatea produselor alimentare comercializate1. Pe te i conserve din pe te ș ș șConformitatea produselor comercializate (existenţa documentelor de provenienţă; stareaambalajelor (integritate, etanşeitate); încadrarea în cantitatea netă declarată;proprietăţileorganoleptice ale produselor, prezenţa semnelor organoleptice de alterare, modificări aleaspectului, culorii, consistenţei, gustului, mirosului, prezenta corpurilor străine etc.; încadrarea îndata durabilităţii minimale/data limită de consum declarată de producători; condiţiile de transport(mijloace de transport, dotare, temperatură); condiţii de depozitare (dotarea spaţiilor de depozitare,asigurarea temperaturilor în spaţiile de depozitare);Informarea consumatorilor (modul de respectare a prevederilor referitoare la informareaconsumatorilor în conformitate cu prevederile impuse prin Regulamentele Europene: Regulamentulnr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală;Regulamentul nr. 1379/2013 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 şi (CE) nr. 1224/2009 aleConsiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; Regulamentul nr.104/2000privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură; Regulamentul(CE) nr.2065/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 privind informareaconsumatorilor cu privire la produsele pescăreşti şi de acvacultură; Regulamentul (CEE) nr.1536/92 privindstabilirea normelor comune de comercializare pentru conservele de ton şi de pălămidă; Regulamentul nr.2136/89 al Consiliului privind stabilirea normelor comune de comercializare pentru conservele de sardinemodificat prin Regulamentul (CE) nr.1181/2003 şi Regulamentul (CE) nr.1345/2008)2. Carne preambalată (în special carne de miel) şi produse din carne existente lacomercializare (starea ambalajelor (integritate, etanşeitate); încadrarea în cantitatea netă netădeclarată de producător; încadrarea produselor în data durabilităţii minimale, după caz, în datalimită de consum stabilite de producător; încadrarea produselor în parametrii de calitate prevăzuţişi/sau declaraţi de producători, urmare unei verificări directe)3. Ouă de consum (se urmăresc prevederile Regulamentului (CE) nr. 1308/2013 de instituire aunei organizări comune a pie elor produselor agricole ț şi ale Regulamentului (CE) nr. 589/ 2008 destabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 privind standardele decomercializare aplicabile ouălor);3. Vopsea de ouă (starea ambalajelor (integritate, etanşeitate);încadrarea în cantitatea netădeclarată de producător; încadrarea produselor în data durabilităţii minimale stabilită de producător;încadrarea coloranţilor în lista celor admişi conform Regulamentului (CE) nr.1333/2008 şi Ordinuluinr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produselealimentare pentru consum uman);4. Produse de patiserie (cozonac, pască etc.) (caracteristicile organoleptice prin verificareadirectă (prezenţa semnelor organoleptice de alterare, modificări ale aspectului, culorii, consistenţei,gustului, mirosului, prezenta corpurilor străine); starea ambalajelor (integritate,etanşeitate);.încadrarea în cantitatea netă; încadrarea produselor în data durabilităţii minimale,după caz, în data limită de consum stabilite de producător);
5. Ciocolată, produse din ciocolată, produse pe bază de cacao si grăsimi vegetale (tablete,figurine etc) (caracteristici organoleptice (prezenţa semnelor organoleptice de alterare, modificăriale aspectului, culorii, consistenţei, gustului, mirosului, prezenta corpurilor străine); stareaambalajelor (integritate, etanşeitate); încadrarea în cantitatea netă declarată de producător;încadrarea produselor în data durabilităţii minimale, după caz, în data limită de consum stabilite deproducător); 6. Vin (starea ambalajelor (integritate, etanşeitate);încadrarea în volumul net declarat deproducător)Comercializarea vinurilor în vrac – verificarea respectării prevederilor Ordinului nr. 224 din 7aprilie 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cuamănuntul a vinului de masă în vrac, cât şi ale Ordinului nr.80/2010 pentru aprobarea Normelorprivind recepţia, sistemul de evidenţă, controlul conformităţii, prezentarea şi etichetarea în vedereacomercializării cu amănuntul a produselor vitivinicole vrac, provenite din import sau comerţulintracomunitar, în vederea asigurării trasabilităţii acestora;Etichetarea vinurilor – Indica ii obligatorii:ț categoria de calitate a vinului: indicaţia de provenienţăgeografică pentru vinurile de calitate superioară – VS sau denumirea de origine controlată pentruvinurile DOC, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor; denumireasoiului sau a soiurilor pentru vinurile cu denumire de origine controlată. tipul vinului determinat deconţinutul său în zaharuri: sec, demisec, demidulce, dulce; tăria alcoolică dobândită minimă atipului de vin, exprimată în procente, în volume, înscrisă cu caractere de 3 mm înălţime; volumulnominal al produsului; ţara de origine pentru vinurile importate; denumirea şi adresaîmbuteliatorului; data ambalării sau numărul lotuluiB. Condiţii la depozitare, comercializare-amenajarea unităţilor şi dotarea cu vitrine frigorifice şi/sau depozite ( în cazul produselor pentrucare producătorul a impus condiţii speciale de depozitare/expunere); se va verifica funcţionareaacestora şi modul de urmărire a temperaturilor; -condiţiile de păstrare şi expunere la comercializare cu respectarea temperaturilor impuse deproducători, depistarea cazurilor de supraaglomerare a spaţiilor frigorifice etc.;C. Modul de indicare a preţurilor-concordanţa dintre preţurile afişate la raft şi cele din gestiunea stocurilor, care se marchează pebonurile de casă;-indicarea concomitentă, în cazul produselor alimentare preambalate, a preţului de vânzare si apreţului pe unitatea de măsură ( pentru compararea cu uşurinţă a preţurilor produselor); -Indicarea preturilor pe unitatea de masura la produsele vandute în vrac, prin cantarire;-Indicarea preţului de vânzare şi a preţului pe unitatea de măsură în mod vizibil şi într-o formăneechivocă, uşor de citit; -Indicarea preţului de vânzare şi/sau a preţului pe unitatea de măsură pentru orice tip de publicitateîn care se face referire la preţ; D. Legalitate-Existenţa registrului unic de control;-Existenţa documentelor de provenientă;-Comercializarea în locuri autorizate;-Afişarea la loc vizibil a plachetei cu TELEFONUL CONSUMATORILOR – 0219551, conformprevederilor Ordinului Preşedintelui ANPC nr.72/2010, cu modificările şi completările ulterioare.COMISAR SEF ADJ,ing.Cristina Tătaru

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.